Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Borettslaget vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • V

A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan være mer enn én andelseier per bolig, men der det bor flere sammen, vil det kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

Adgangskontroll:

Det er montert adgangskontroll på inngangsdøren til oppgangene samt dør til garasjeanlegget. Har du behov for flere brikker bekostes dette av den enkelte beboer. Nye brikker bestilles ved å sende en e-post til styret.

B

Balkonger:
Flatene på balkong er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Roligheten Øvre borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Brannslukker:
Alle leiligheter er utstyrt med et brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. Brannslukknigsapparatet bør henge på vegg og være lett tilgjengelig. Det finnes brannslanger i alle trappeoppganger.

Brannvarsling:
Det er montert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Utløses brannalarmen ved et uhell har man 5 minutter på å avstille alarmen før alarmen går i hele blokken og brannvesenet varsles. Ta kontakt med styret for opplæring i betjening av brannsentralen.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette. Du kan søke om bruksoverlating i NBBO Portalen.

D

Dugnad:

Det avholdes vårdugnad i borettslaget i april / mai hvert år. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet.

Dyrehold:
Det er ikke tillatt med dyrehold i borettslaget. På enkelte vilkår kan andelseier allikevel holde dyr, les mer om dette i husordensreglene.

E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Bruk alltid fagperson til arbeid med det elektriske. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Å Energi som er netteier i Drammen Kommune. Du kan selv velge strømleverandør etter eget ønske og behov. Sjekk ut forbrukerrådets side om strøm her.

F

Fellesareal:

Alle grøntareal og lekeplasser som ikke naturlig hører til bolig er å se på som fellesareal. Det oppfordres til at alle tar ansvar for å holde dette pent gjennom året, plukke gjerne litt søppel når det er behov. Det er dugnad en gang i året hvor vi også går gjennom disse arealene. Vi har avtale om plenklipping på grøntområdet på baksiden mot Roligheten borettslag.

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene går til fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Forsikring:
Borettslaget har forsikret bygningene i Fremtind forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no

G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

Garasjeanlegg:

Garasjen er kun for andelseiere i Roligheten Øvre eller Roligheten borettslag. Ledige plasser kan kun leies ut til beboere fra disse lag, med førsterett til Roligheten Øvre sine beboere. Det er utarbeidet egne parkeringsregler for borettslaget.

Garasjeportåpner:

Trenger du ny garasjeportåpner bestilles dette ved å sende en epost til styret.

Gjesteparkering:

Gjester kan parkere på parkeringsplass på forsiden av blokkene.

 

 

H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

 

 

 

 

I

Informasjon fra styret:
For å sikre seg god tilgang på informasjon fra styret bør alle andelseiere registrere seg på Min side hos NBBO. Styret bruker nettsiden samt oppslag på Portalen i forbindelse med informasjonsarbeidet. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må selv tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Det er egne beholdere for matavfall, plastavfall, restavfall, papiravfall samt glass og metall.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kameraovervåking:

Som et forebyggende tiltak mot tyveri og hærverk er det montert kameraovervåking i garasjeanlegget. Anlegget gjør opptak 24/7.  og følges opp av ekstern leverandør. Styret har ikke tilgang til opptakene.

Kabel-TV:
Borettslaget har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet. Ønsker man en annen type dekoder avtales dette direkte med leverandøren.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

Kattehold:

Se under dyrehold

Klage:

Vil du sende en klage til styret? Her er hva en klage bør inneholde for å gjøre arbeidet og oppfølging av klagen lettere for styret. Alle klager blir håndtert anonymt, styret gir IKKE ut informasjon om HVEM som klager. Klagen skal være skriftlig og formidles gjennom andelseier dersom det er en leietaker eller annen beboer som klager. Klagen skal kun sendes styret på e-post.

Klagen må inneholde:

 • Hvem du er, adresse og hvilken leilighet du bor i.
 • Hva du ønsker å klage på. Når og hvor skjedde det. Er det noe å ta bilde av?
 • Så mye informasjon som mulig om hvem en klager på. Vet du hvem det er, hvor de bor. Oppgi gjerne leilighetsnummer dersom du er sikker på hvor de bor.

Er det noe som må løses umiddelbart og som gjelder forhold som kan være straffbare? Ring Politiet.

L

Lading av El-Bil

I garasjeanlegget er det lagt opp infrastruktur for lading for de som har fast garasjeplass. Hver enkelt beboer som ønsker montert lader på sin plass må selv bekoste laderen, denne bestilles ved å sende en e-post til styret@rolighetenovre.no

Pris på lading:

På dette ladeanlegget vil man betale spotpris (snitt per måned) + 59 kr/ måned.

 • Månedspris på 59 kr går til vår leverandør Plugpay og dekker drift av anlegget, support og betalingsløsning.

På utendørs parkering:

Lading på utendørs parkering er tiltenkt de av våre beboere som ikke har garasjeplass. Inntil videre er disse laderene åpen for alle våre beboere, men blir det kapaitetsutfordringer på dette ladeanlegget vil beboere uten garasjeplass bli prioritert.

Slik får du tilgang:

 • Send en epost til styret@rolighetenovre.no og be om tilgang til ladeanlegget, i henvendelsen må du oppgi epostadressen du vil bruke for å opprette en konto.
 • Styret sjekker at du er andelseier/beboer i Roligheten Øvre borettslag og har rett til lading på anlegget.
 • Du mottar en lenke på epost som du bruker til å opprette konto/kundeforhold til Plugpay.
 • Når du har opprettet konto hos Plugpay kontakter du styret på epost styret@rolighetenovre.no og ber om ladebrikke til anlegget.
 • Du registrerer ladebrikken du mottar på din konto hos Plugpay.

Pris på lading:

På dette ladeanlegget vil man betale spotpris + påslag på 0,50 kr per kW + 59 kr/ måned.

 • Påslag på 0,50 kr per kW tilfaller borettslaget og går til utvikling av anlegget.
 • Månedspris på 59 kr går til vår leverandør Plugpay og dekker drift av anlegget, support og betalingsløsning.

Når bilen er ferdig ladet må den flyttes innen 10 minutter. 10 minutter etter at bilen er ferdig ladet begynner det å løpe en kostnad på 1 kr per minutt frem til bilen flyttes (med unntak av i tidsrommet 22:00 til 08:00).

Nyttig å vite:

 • Du kan anskaffe flere ladebrikker og registrere i etterkant men de må være av type easee, disse får du kjøpt hos Elektroimportøren og Power.
 • Plassene hvor laderne står er reservert ladende EL-bil, det betyr at det kun er EL- bil under lading som kan benytte disse plassene og annen parkering er ikke tillatt.

Hva gjør du hvis det ikke fungerer:

Hvis anlegget ikke fungerer eller det er andre spørsmål rundt betaling, app etc. skal Plugpay kontaktes på 406 03 900 eller post@plugpay.no Styret kan ikke bistå med problemløsning på ladeanlegget.

 

M

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

Markiser

Det skal søkes styret om tillatelse til å sette opp markiser.

 

N

Generell info:

I roligheten øvre benytter vi både fysiske nøkler samt elektronisk nøkkelbrikker. Den fysiske nøkkelen fungerer til leiligheten, bod i midtblokk, på loftet og utebodene. Fysisk nøkkel benyttes også på søppelanlegget. Nøkkelbrikke benyttes på hovedinngangsdørene og dørene til garasjen.

Hvis du mister en brikke er det viktig at du gir beskjed til styret slik at brikke kan sperres.

Nøkler:

Låsene til leilighetene er en del av nøkkelsystemet til borettslaget, nye nøkler bestilles ved å sende en e-post til styret@rolighetenovre.no oppgi følgende informasjon ved bestilling.

 • Navn
 • Leilighetsnummer
 • Telefonnummer
 • Nøkkelnummer (K nummer som er stemplet på nøkkelen)
 • Antall nøkler man ønsker å bestille

Nøkler bekostes av den enkelte beboer.

Nøkkelbrikker:

Nøkkelbrikker bestilles ved å sende e-post til styret, oppgi hvor mange brikker som ønskes.

O

Overflatebehandling:
Andelseiere er ansvarlig for vedlikehold av dekket på terrasse og balkong. Andelseiere i 1,etg. er også ansvarlig for eventuell utskifting av treplatting.

Oppgangsvaktmester:

Borettslaget har en ordning med oppgangsvaktmester. Oppgaven går på rundgang blant andelseierne i den enkelte oppgang, i henhold til liste i oppgangen. Når det er din tur har du ansvaret for å utføre enkle oppgaver slik som fjerne gammel reklame og oppslag i oppgangen samt holde det ryddig utenfor. Om vinteren er måking og strøing foran inngangspartiet  en viktig oppgave.

P

Parkering:

PARKERINGSREGLEMENT ROLIGHETEN ØVRE

Brudd på dette parkeringsreglementet kan medføre borttauing for eiers regning og risiko.

Parkeringskjeller:

 1. Garasjen eies av Roligheten øvre borettslag og er kun for andelseiere i Roligheten Øvre eller Roligheten (Lihagen). Ledige plasser kan kun leies ut til beboere fra disse lag med førsterett til Roligheten Øvre sine beboere
 2. Utleie er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra styret i Roligheten Øvre
 3. Det er anledning til å parkere 1 bil på hver plass
 4. Parkerte biler skal ikke hindre tilgang til teknisk utstyr samt tekniske rom i garasjeanlegget. De skal heller ikke hindre normal trafikk
 5. Barn uten tilsyn skal ikke befinne seg i garasjen
 6. Det er ikke lov å utføre noen form for varme arbeider, bilreparasjoner eller lignende i garasjen 
 7. Brennbar materiale skal ikke oppbevares i garasjen. Oppbevaring av et sett med dekk er tillatt
 8. Ved rengjøring og eller vedlikehold i garasjen, plikter den som disponerer parkeringsplass i garasjeanlegget å flytte parkert kjøretøy i henhold til varsel.
 9. Max hastighet i garasjen og utkjørsel er 10 km/t. Husk, det er barn som ferdes både i garasjen og på veien!

Utendørs parkering og fellesarealer

 1. Parkeringsplassen er kun for beboere i Roligheten Øvre borettslag og deres gjester
 2. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser og slik at de ikke er til hinder for annen trafikk
 3. Campingvogner, bobiler og større kjøretøy som for eksempel lastebiler er ikke tillatt å parkere på parkeringsplassen
 4. Parkering / Hensetting av uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra styret. Hensatte uregistrerte kjøretøy hvor det ikke foreligger tillatelse vil bli tauet bort for eiers regning og risiko
 5. Kjøring til oppgangene er kun tillatt ved behov for varelevering/ persontransport
 6. Ladeplasser for EL-bil er tydelig merket. Disse plassene kan kun benyttes av EL-bil under lading. Øvrig parkering på ladeplassene er ikke tillatt

 

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navneskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Renhold:

Borettslaget har avtale om renhold i oppgangene samt fellesarealene i midtblokka. Renholdet omfatter følgende. Ukentlig vask av oppganger, samt flekkfjerning på glass i inngangspartiet. Månedlig vask av rekkverk, vindusposter og kanten over sikringsskapene. Fellesarealene i midblokka vaskes hver 14. dag. Matter i inngangspartiene skiftes 1. gang per måned.

Renhold utover dette slik som vinduspuss, boning bestilles etter behov.

Rømningsveier:

Trappeoppgangene er rømningsveier ifra de enkelte leilighetene, det betyr at de til enhver tid skal være frie for hindringer og brennbart materiale. I praksis betyr dette at det ikke er tillatt å oppbevare noe i trappeoppgangene som kan hindre sikker rømning for eksempel stoler, bord og pyntegjenstander etc. Det er gitt unntak for parkering av barnevogn og rullator etc. i inngangspartiet gitt at disse parkeres inntil veggen slik at de er til minst mulig hinder.

Ringetablå:

Nyinflyttet? eller ønsker endring av navnet ditt på ringetablået? Send en epost til styret så oppdaterer vi ringetablået.

S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Brøyting gjøres ved minimum 5 cm snøfall og foregår dag, kveld og natt. Ved behov for ekstra rydding og bortkjøring av snø vil dette bli varslet særskilt, slik at biler kan flyttes.

Styret:
Styret består av tre styremedlemmer og to varamedlemmer Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Sluk:

 • Sluket på badet bør renses minimum 2. ganger per år, sluket renses ved å gjøre følgende.
 • Løft opp slukristen
 • Løft opp koppen som sitter nede i sluket og tøm og rengjør denne.
 • Rengjør nede i sluket
 • Sett ned koppen i sluket, pass på at den settes godt nedi sluket
 • Legg på plass slukristen

V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar overfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for fellesarealer og utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Disse finner du her.

 

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.

Vaktmestertjenester:

Borettslaget kjøper noe vaktmestertjenester fra NBBO. Vaktmester er innom hver 14 dag og utfører enkle kontroller. Gressklipping blir utført etter behov i vekstsessongen.

Å

Årsregnskap:
Styret er ansvarlig for at det legges frem et årsregnskap på den ordinære generalforsamlingen. Årsregnskapet skal gi informasjon til andelseierne om hva felleskostnadene er brukt til og om borettslagets økonomiske stilling ved årsskiftet.